قرص ایبوپروفن برای چیست؟ نحوه مصرف و عوارض
آهنگ رضا مریدی از هرکی پرسیدم یادش نمیومد کی رفتی
لیست بهترین پماد سوختگی
پمپ برتولینی
اتوماسیون صنعتی چیست؟
آهنگ جدید محمد لطفی به نام «تو»
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۰۳

ریزش قیمت ارز ادامه دارد؟

همشهری نوشت: قیمت هر دالر آمریکا روز سه شنبه و بعد از60روز از آغاز دور جدیدی ارز از رشد، تحت تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی به کانال 28هزار تومان عقب نشینی کرد، با این حال قیمت دالر هنوز به سطح 2ماه پیش بازنگشته است. 

قیمت هر دالرآمریکا از نیمه آبان ماه و اندکی قبل از آغاز دور جدید مذاکرات وین وارد یک روند صعودی شــد و از آن زمان تا اواخر آذر ماه نزدیک به 10درصد رشد کرد اما با آغاز زمستان روند صعودی قیمت دالر متوقف شد و ظرف چند روز گذشته حتی شیب نزولی قیمت دالر بیشتر شده اســت به طوری که هفته قبل قیمت دالر ابتدا به کانال 29هزار تومان سقوط کرد و ظرف 2روز گذشته قیمت هر دالر آمریکا دست کم با 5.1درصد افت به کانال 28هزار تومان عقب نشینی کرد. دیروز حتی اگرچه قیمت هر دالر در بازار نقدی تهران به 28هزارو 950تومان رســید اما در مبادالت فردایی هرات قیمت دالر به نرخ 28هــزارو 900تومان مبادله می شــد. قیمت درهم نیز که به نوعی به بازار دالر سیگنال صعود و نزول می دهد بعــد از مدت ها به کمتر از 8هزار تومان رســید و در پایان مبادالت دیروز به 7هزارو 920تومان رســید. آن طور که روند مبادالت فردایی و قیمت خرید ارز خانگی توسط صرافی ها در دادوستد های دیروز نشان می دهد؛ روند نزولی قیمت دالر احتمــاال ظرف روز های آینده ادامه خواهد یافت. شــواهد میدانی نشان می دهد روند مبادالت ارز در دادوستد های فردایی نزولی است و صرافی ها ارزهای خانگی را دیروز به قیمت 28هزارو 700خریــداری می کردند، این رویداد نشان می دهد معامله گران بازار ارز رشد قیمت دالر را در روز های آینده چندان محتمل نمی دانند. اما علت این اتفاق چیست؟ عوامل سیاسی به زعم تحلیلگــران یکی از دالیل نوســان های قیمت دالر ظرف چند ســال گذشته و به ویژه از ســال 1397تاکنون اعمال تحریم های جدید علیه ایران اســت که جریان ورود ارز را به کشور محدود کرده، بر همین اساس هر نوع گشایشی در مذاکرات هسته ای که بتواند به کاهش تحریم ها و افزایش جریان ورود ارز به کشــور منجر شود، می تواند بر رونــد قیمت دالر به طور مســتقیم تأثیر بگذارد. بر همین اســاس به نظر می رســد بخشی از دالیل نزول قیمت دالر ظرف روز های گذشته به افزایش خوش بینی ها نسبت به آینده مذاکرات هســته ای بازمی گردد. هشتمین دور گفت وگوهای وین از دوشــنبه آغاز شده و ایران با حفظ مواضع اصولی خــود در عرصه دفاعی و تکنولوژی هسته ای به چانه زنی با بازیگران اصلی جامعه جهانی مشغول اســت با این حال در این دور از مذاکرات برخــالف دور قبل امید به انجام یک توافق بیشتر از گذشــته است.

ریزش قیمت ارز ادامه دارد؟


اگرچه هنوز اخبار روشنی از نتایج مذاکرات هسته ای در دست نیســت، اما ابراز امیدواری نمایندگان روسیه و چین در مذاکرات وین، گفت وگوی وزیران امور خارجه ایران و عمان، ابراز امیدواری واشنگتن و اعضای تروئیکای اروپایی به نتایج قابل دسترس، از هموار شدن مسیر دستیابی به توافق حکایت دارد. همچنین براساس اظهارات مقام های ایرانی و آنچه میخائیل اولیانوف نماینــده ویژه دولت روسیه گفته اســت، تهران با قبول توصیه های مسکو و پکن راه را برای رســیدن به یک توافق هموار کرده است. بر همین اساس به نظر می رسد بخشی از دالیل نزول قیمت دالر ظرف چند روز گذشــته ناشی از امیدواری هایی است که در زمینه حصول یک توافق در وین ایجاد شده است. عوامل اقتصادی در کنار عوامل سیاسی برخی عوامل اقتصادی نیز ظرف چند هفته گذشته بر بازار ارز اثر گذاشته و به افت قیمت دالر منجر شده است. آمارها نشان می دهد ظرف هفته های گذشته فاصله قیمت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد کاهش یافته و همین عامل صادرکننده های غیرنفتی را برای عرضه بیشتر حواله های ارزی در سامانه نیما ترغیب کرده است. از طرف دیگر آنطور که دولــت در الیحه بودجه ســال بعد اعالم کرده در تالش اســت نظام ارز تک نرخی را در سال آینده اجرا کند این موضوع نیز از دیگر عوامل اقتصادی اســت که سیگنال مثبتی به بازار ارز صادر کــرده و زمینه های افت قیمت دالر را فراهم کرده است. همچنیــن برخی منابــع خبری از آزاد ســازی منابع ارزی بلوکه شــده ایران در سایر کشور ها خبر می دهند که درصــورت تحقق آن می تواند میزان عرضه ارز درکشور را افزایش دهد و از نظر اقتصادی منجر به افت قیمت دالر شود. دیروز در همین رابطه خبرگزاری یونهاپ خبر داد: چوی جونگ کان، معاون وزیر خارجه کره جنوبی برای دیدار با نمایندگان کشورهای عضو برجام و آمریکا عازم وین شده است. سئول پیش تر گفته بود متعهد شده با توجه به اهمیت اتحاد با آمریکا و روابط با ایران، به تالش های دیپلماتیک برای احیای برجام ادامه دهد. بدهــی کره جنوبی به به ً ایران در ازای خریــد میعانات گازی، مجموعا ارزش 7میلیارد دالر اســت که از سال 2018 و به بهانه تحریم های آمریکا پرداخت نشده است. در چنین شرایطی خبر سفر معاون وزیر خارجه کره جنوبی به وین احتمال آزادسازی دست کم 7میلیارد دالر از منابع ارزی ایران را افزایش داده است. از سوی دیگر برخی خبر ها نیز حاکی از آن است که گشایش های تازه ای برای تسهیل روابط تجاری با عراق و نقل و انتقال ارز با این کشــور به وجود آمده است که می تواند در ماه های آینده به زمینه های اقتصادی بــرای نزول قیمت دالر تبدیل شود.

 

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.